Hosting Suspended

Hosting name suaiphoneipad.vn is expired, and now is suspended.
For restoring this Hosting name, the owner has to contact with the current registrar to renew it.
Exceeds the deadline for renewal, this Hosting name will be withdrawn and change to available status.

Hosting suaiphoneipad.vn đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Để được sử dụng tên miền tiếp, chủ thể Hosting cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.
Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, Hosting sẽ bị thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do cho các chủ thể khác đăng ký.